SQL HAVING
  SQL > SQL Opdrachten > Having

Het is ook mogelijk dat u de uitvoer wenst te beperken op basis van de overeenstemmende som (of een andere statistische functie). U wilt bijvoorbeeld enkel de winkels met een omzet hoger dan 1 500 zien. In plaats van de component WHERE moet in de SQL-instructie de component HAVING worden gebruikt, deze is voorbehouden voor statistische functies. De component HAVING wordt altijd dicht bij het einde van de SQL-instructie geplaatst, en een SQL-instructie met de component HAVING kan al dan niet de component GROUP BY omvatten. De syntaxis voor HAVING is,

SELECT "kolom_naam1", SUM("kolom_naam2")
FROM "tabel_naam"
GROUP BY "kolom_naam1"
HAVING (rekenkundige functievoorwaarde);

Opmerking: de component GROUP BY is optioneel.

In de voorbeeldtabel Store_Information,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

voert u in,

SELECT Store_Name, SUM(Sales)
FROM Store_Information
GROUP BY Store_Name
HAVING SUM(Sales) > 1500;

Resultaat:

Store_Name SUM(Sales)
Los Angeles 1800

SQL Alias >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht