SQL LIKE
  SQL > SQL Opdrachten > Like

LIKE is nog een sleutelwoord dat wordt gebruikt in de WHERE component. Met LIKE kunt u zoeken op basis van een patroon in plaats van precies te specificeren wat u wenst (zoals het geval is voor IN) of kunt u een bereik bepalen (zoals het geval is voor BETWEEN). De syntaxis is als volgt:

SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
WHERE "kolom_naam" LIKE {PATROON};

{PATROON} bestaat dikwijls uit jokerregels. Ziehier een aantal voorbeelden:

  • 'A_Z': Alle tekenreeksen die beginnen met 'A', een ander letterteken, en eindigen op 'Z'. 'ABZ' en 'A2Z' voldoen beiden aan deze voorwaarde, terwijl 'AKKZ' niet voldoet (omdat er twee lettertekens tussen A en Z staan in plaats van één).
  • 'ABC%': Alle tekenreeksen die beginnen met 'ABC'. 'ABCD' en 'ABCABC' bijvoorbeeld voldoen beiden aan de voorwaarde.
  • '%XYZ': Alle tekenreeksen die beginnen met 'XYZ'. 'WXYZ' en 'ZZXYZ' bijvoorbeeld voldoen beiden aan de voorwaarde.
  • '%AN%': Alle tekenreeksen die op eender welke plaats het patroon 'AN' bevatten. 'LOS ANGELES' en 'SAN FRANCISCO' bijvoorbeeld voldoen beiden aan deze voorwaarde.

Neem de volgende tabel als voorbeeld:

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
LOS ANGELES150005-Jan-1999
SAN DIEGO25007-Jan-1999
SAN FRANCISCO30008-Jan-1999
BOSTON70008-Jan-1999

U wil alle winkels vinden waarvan de naam 'AN' bevat. Hiertoe voert u in,

SELECT *
FROM Store_Information
WHERE store_name LIKE '%AN%';

Resultaat:

Store_Name Sales Txn_Date
LOS ANGELES 1500 05-Jan-1999
SAN DIEGO 250 07-Jan-1999
SAN FRANCISCO 300 08-Jan-1999

SQL ORDER BY >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht