SQL DATEDIFF Functie
  SQL > SQL Opdrachten > Datediff Functie

DATEDIFF wordt gebruikt om het verschil tussen twee dagen te berekenen en wordt gebruikt in MySQL en SQL Server. De syntaxis voor deze functie verschilt tussen deze twee databases, hierna worden beide behandeld:

MySQL:

In MySQL wordt de functie DATEDIFF als volgt gebruikt

DATEDIFF (expression1, expression2)

waarbij het gegevenstype van <expression1> en <expression2> DATE of DATETIME is. Het resultaat is <expression1> - <expression2>.

Voorbeeld: De SQL-instructie

SELECT DATEDIFF ('2000-01-10', '2000-01-05');

geeft het volgende resultaat:

5

Omdat 2000-01-10 5 dagen later is dan 2000-01-05.

SQL Server:

In SQL Server wordt de functie DATEDIFF als volgt gebruikt

DATEDIFF (datepart, expression1, expression2)

waarbij het gegevenstype van <expression1> en <expression2> een bepaald datum, tijd of datumtijd is. Het resultaat is <expression2> - <expression1>. Het gedeelte datepart kan één van de volgende zijn:

datepartAfkorting
yearyy, yyyy
quarterqq, q
monthmm, m
dayofyeardy, y
daydd, d
weekwk, ww
hourhh
minutemi, n
secondss, s
millisecondms
microsecondmcs
nanosecondns
TZoffsettz
ISO_WEEKisowk, isoww

Voorbeeld: De SQL-instructie

SELECT DATEDIFF (day, '2000-01-10', '2000-01-05');

geeft het volgende resultaat:

-5

Omdat 2000-01-05 5 dagen vroeger is dan 2000-01-10.

SQL DATEPART >>Copyright © 2015   1keydata.com   Alle rechten voorbehoudenSQL SELECT
SQL DISTINCT
SQL WHERE
SQL AND OR
SQL IN
SQL BETWEEN
SQL LIKE
SQL ORDER BY
SQL Functies
SQL COUNT
SQL GROUP BY
SQL HAVING
SQL ALIAS
SQL Join
SQL Outer Join
SQL CONCATENATE
SQL SUBSTRING
SQL TRIM
SQL LENGTH
SQL REPLACE
SQL DATEADD
SQL DATEDIFF
SQL DATEPART
SQL GETDATE
SQL SYSDATE
Site-overzicht