SQL HAVING

SQL > SQL Opdrachten > Having

Het is ook mogelijk dat u de uitvoer wenst te beperken op basis van de overeenstemmende som (of een andere statistische functie). U wilt bijvoorbeeld enkel de winkels met een omzet hoger dan 1 500 zien. In plaats van de component WHERE moet in de SQL-instructie de component HAVING worden gebruikt, deze is voorbehouden voor statistische functies. De component HAVING wordt altijd dicht bij het einde van de SQL-instructie geplaatst, en een SQL-instructie met de component HAVING kan al dan niet de component GROUP BY omvatten. De syntaxis voor HAVING is,

SELECT "kolom_naam1", SUM("kolom_naam2")
FROM "tabel_naam"
GROUP BY "kolom_naam1"
HAVING (rekenkundige functievoorwaarde);

Opmerking: de component GROUP BY is optioneel.

In de voorbeeldtabel Store_Information,

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
Los Angeles30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

voert u in,

SELECT Store_Name, SUM(Sales)
FROM Store_Information
GROUP BY Store_Name
HAVING SUM(Sales) > 1500;

Resultaat:

Store_Name SUM(Sales)
Los Angeles 1800

SQL Alias >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden