SQL ORDER BY

SQL > SQL Opdrachten > Order By

Dusver hebt u gezien hoe gegevens uit een tabel worden gehaald met de opdrachten SELECT en WHERE. Dikwijls moet de uitvoer echter in een bepaalde volgorde worden gegeven. Dit kan in oplopende of aflopende volgorde zijn, of op basis van een numerieke of tekstwaarde. In dergelijke gevallen kunt u het sleutelwoord ORDER BY gebruiken om uw doel te bereiken.

De syntaxis voor aan ORDER BY instructie is als volgt:

SELECT "kolom_naam"
FROM "tabel_naam"
[WHERE "voorwaarde"]
ORDER BY "kolom_naam" [ASC, DESC];

De [] betekenen dat de WHERE instructie optioneel is. Als er echter een component WHERE bestaat, komt deze voor de component ORDER BY. ASC betekent dat de resultaten worden weergegeven in oplopende volgorde, terwijl DESC betekent dat ze worden weergegeven in aflopende volgorde. Als geen van beide wordt gespecificeerd, is de standaard ASC.

U kunt over meerdere kolommen rangschikken. In dat geval wordt de component ORDER BY hierboven

ORDER BY "kolom_naam1" [ASC, DESC], "kolom_naam2" [ASC, DESC]

Als u bijvoorbeeld oplopende volgorde kiest voor beide kolommen, wordt de uitvoer gerangschikt in oplopende volgorde volgens kolom 1. Als er een verband is voor de waarde van kolom 1, wordt de uitvoer oplopend grangschikt volgens kolom 2.

Als u bijvoorbeeld de inhoud van de tabel Store_Information in aflopende volgorde wil rangschikken volgens het dollarbedrag:

Tabel Store_Information
Store_NameSalesTxn_Date
Los Angeles150005-Jan-1999
San Diego25007-Jan-1999
San Francisco30008-Jan-1999
Boston70008-Jan-1999

voert u in

SELECT Store_Name, Sales, Txn_Date
FROM Store_Information
ORDER BY Sales DESC;

Resultaat:

Store_Name Sales Txn_Date
Los Angeles 1500 05-Jan-1999
Boston 700 08-Jan-1999
San Francisco 300 08-Jan-1999
San Diego 250 07-Jan-1999

Naast de kolomnaam kunt u ook de kolompositie gebruiken (gebaseerd op de SQL-query) om aan te duiden voor welke kolom de component ORDER BY van toepassing is. De eerste kolom is 1, de tweede kolom is 2, enzovoort. In het bovenstaand voorbeeld krijgt u hetzelfde resultaat met de volgende opdracht:

SELECT Store_Name, Sales, Txn_Date
FROM Store_Information
ORDER BY 2 DESC;

SQL Functies >>Copyright © 2022   1keydata.com   Alle rechten voorbehouden